Terms & Conditions


Complaints Procedure

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

 

                                                                                                 
Sayı     : B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350-353.01/717                                          

Tarih : 14/04/2008

Konu   :Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin iptali    

      
                        
GENELGE NO:    1657    2008 / 7

TAPU VE KADASTRO……. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : a)-07.08.2003 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/1363-100/ 841-2003/9-1566 sayılı genelge.
       b)-15.12.2004 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/1365-0/1126-2004/22-1593 sayılı genelge.                                                                                                  
       c)- 20.01.2006 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350-353/46/2006-1/1617 sayılı genelge.                              
                                        
      Bilindiği üzere, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin, Ülkemizde taşınmaz tasarruflarına ilişkin talepleri, ilgi (c) genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmakta, işlemlerin sonucunda ise yabancı uyruklu alıcı veya satıcı adına bilgi formları düzenlenerek merkeze gönderilmektedir.

      Ancak, Anayasa Mahkemesinin 11/4/2007 tarihli ve 2006/35 E., 2007/48 K. sayılı kararıyla; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz ediniminin düzenlendiği 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin;

    — Birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü ile,

   — Yedinci fıkrasında yer alan “ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite” ibaresini iptal etmiş ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 16.01.2008 tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.     

      Bu itibarla;   iptal kararının yürürlüğe gireceği 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz edinmeleriyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapma çalışmaları devam ettiğinden;

      1-Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin 16.04.2008 tarihinden önce edindikleri taşınmazların T.C uyruklu kişilere satış taleplerinin karşılanması,

      2- Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin Türkiye’de taşınmaz edinme ve intikal taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar bekletilmesi,

      Diğer taraftan, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre kurulan şirketler ile “4112 sayılı Kanunla saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” ya da “5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan kişiler, ilgi (c) genelgemiz kapsamında sayılan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinden olmadıklarından;

   - 4875 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren veya mülga 6224 sayılı Kanuna göre faaliyet izni almış yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine yönelik taleplerinin ilgi (a) genelge,

   - 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca, “4112 sayılı Kanunla saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” ile “5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan kişilerin taşınmaz edinimine ilişin taleplerinin ise ilgi (b)genelge,

       Kapsamında değerlendirilmesi,

      Gerekmektedir.

      Bilgi edinilmesini ve bu genelgenin ivedilikle Bölgenize bağlı tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerine duyurularak genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının teminini rica ederim.

       

                                                                                                        Faruk Nafız ÖZAK
                                                                                                                         Bakan
                                                                                                           

DAĞITIM:
Gereği:
Bölge Müdürlükleri